Facebook

Facebook

Kijkje door de school

Klik hier voor een kijkje door de school!

ABS de Hoge Hof

Onze school is een veilige, sfeervolle plek, waar op basis van respect voor elkaar, kinderen leren en verantwoordelijkheid wordt bijgebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met hun individuele verschillen. Tevens willen wij appelleren aan de zelfstandigheid van de leerlingen en ze ruimte geven en stimuleren om hun capaciteiten maximaal te ontplooien.

Onze visie op onderwijs

Onze school de Hoge Hof is een algemeen bijzondere school waarbij wij op basis van wederzijds respect en acceptatie samenwerken met ouders, kinderen en leerkrachten met al dan niet verschillende geloofs- en of levensovertuigingen. In en om ons schoolgebouw zorgen wij voor een veilige, sfeervolle en open omgeving voor de kinderen waardoor zij zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en cultureel gebied. De Hoge Hof zorgt ervoor dat onze leerlingen zich kunnen ontplooien in al hun mogelijkheden. De leerlingen worden hierbij ondersteund en/of uitgedaagd door de leerkrachten. De leerkrachten doen dat door de kinderen;

  1. zelfvertrouwen te geven in wat zij aankunnen,
  2. zelfverantwoordelijkheid te bieden,
  3. leren kritisch te zijn op hun werk,
  4. leren zelfstandig te werken,
  5. te leren samen werken met medeleerlingen.

Wij vinden het als school belangrijk dat de kinderen zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden, zich bewust worden van verschillen met medeleerlingen en te accepteren dat die verschillen er zijn. Iedereen is anders en leert anders. De leerkrachten bevorderen dit inzicht door coaching gesprekken te hebben met de leerling, wat heeft de leerling van de leerkracht nodig, om tot het beoogde resultaat te komen?

De missie van onze school.

Wij als school hebben als doel om kwalitatief goed onderwijs te bieden, waarbij wij in het lesaanbod gebruik maken van moderne leerboeken, spelmateriaal en computers, Wij dragen bij aan de ontplooiing van mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. Met ons onderwijs willen wij midden in de wereld staan, door in de klas aandacht te hebben voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Wij werken aan deze missie door de leerlingen:

  1. Basisvaardigheden aan te leren op alle vakgebieden.
  2. Sociale vaardigheden aan te leren, met behulp van o.a. de Kanjertraining.
  3. Een passende onderwijs plek aan te bieden en onderwijs op maat te geven.
  4. Een geborgen en veilige leeromgeving te bieden.

Deze missie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid.

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief